Księgowość

Rodzaj usługi Cena jednostkowa netto bez VAT:

1. OBSŁUGA KSIĘGOWA

1.1 Pełna Księgowość

Od 700,- zł
 • Sporządzenie miesięcznego lub kwartalnego Bilansu, Rachunku Zysków i Strat
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego składającego się z Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, Informacji dodatkowej do Bilansu, Zestawienia zmian w kapitale własnym, Przepływów Pieniężnych (dla firm zobligowanych), deklaracji CIT-8 z załącznikami, formularza Z-30 KRS

Jedno lub dwumiesięczne wynagrodzenie wg umowy

 • Sporządzenie Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym
 • Sporządzenie Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 • Sporządzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym

Od 300,- zł

1.2 Obsługa księgowa podatkowej książki przychodów i rozchodów

Od 100,- zł

 • Sporządzenie deklaracji rozliczeniowej PIT-36, PIT-36L

Jednomiesięczne wynagrodzenie wg umowy

1.3 Konsultacje i doradztwo księgowe, organizacyjne, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz usługi dotyczące finansowej i formalnej strony prowadzonej działalności

 • Sporządzanie uzgodnionych z Klientem miesięcznych raportów dotyczących kalkulacji kosztów dla celów rachunkowości zarządczej i kosztowej
 • Sporządzanie opracowań planów budżetowych, monitorowanie oraz bieżące analizowanie realizacji i odchyleń planów budżetowych, controling
 • Sporządzanie innych zestawień według umówionych formatów i zakresów w postaci wydruków lub gotowych plików wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail
 • Opracowywanie symulacji wyników finansowych i podatkowych
 • Pomoc w kwalifikowaniu kosztów i w optymalizacji płaconych podatków
 • Wyrywkowe kontrole w siedzibie firmy
 • Pozostałe czynności niezwiązane ze standardową obsługą miesięczną i inne nierutynowe czynności

Od 150,- zł za godzinę